Uroczystość NSPJ – Światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów

Kapłaństwo to miłość Serca Jezusowego  /św. proboszcz z Ars /

Światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów, zapoczątkowany przez Jana Pawła II 23.VI.1995r., obchodzimy w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, w piątek po Oktawie Bożego Ciała. Ten piękny dzień został podarowany przez Boga kapłanom, aby zatrzymali się przy Chrystusie, utkwili w Nim wzrok i tak jak św. Jan Apostoł podczas Ostatniej Wieczerzy, oparli głowę na piersi Jezusa i wsłuchiwali się w bicie Jego Serca, by odkrywać tam tylko Miłość i nią napełniać swoje serca.

Jest to także czas osobistej, cichej, płynącej z serca modlitwy, zaczerpniętej od Lanspergiusa, kartuza:

Jezu, rozkoszy serca mego, racz przyjąć moje serce i daj mi Twoje lub przynajmniej podobne do Twojego.(…) Poprzez naśladowanie Ciebie będę zawsze czynił wszystko to, co się podoba Twemu Ojcu i kochał tylko Boga. Z pomocą Twojej łaski będę Ci wierny i zachowam swą duszę w nieskalanej czystości i głębokiej pokorze. (…) Niech moje serce będzie zamknięte dla diabla, odsunięte od świata i umarłe dla siebie samego. Niech będzie chronione od ataku złych namiętności.

W tym szczególnym dniu, wszyscy zaproszeni jesteśmy do zgłębiania tajemnicy kapłaństwa. Pomocą nam będą cenne rozważania św. Jana Pawła II- „Być kapłanem dzisiaj”. Co znaczy być kapłanem? Według św. Pawła, kapłan jest przede wszystkim szafarzem Bożych tajemnic:

„Niech więc uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych! A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny” (1 Kor 4,1-2). (…) Szafarz nie jest właścicielem. Jest tym, któremu właściciel powierza swoje dobra, ażeby nimi zarządzał w sposób sprawiedliwy i odpowiedzialny. Tak właśnie kapłan otrzymuje od Chrystusa dobra zbawienia, ażeby je we właściwy sposób rozdzielał ludziom, do których jest posłany. Chodzi o dobra wiary. I dlatego też kapłan jest człowiekiem słowa Bożego, człowiekiem sakramentu, człowiekiem „tajemnicy wiary”. (…) Kapłan obcujący nieustannie ze świętością Boga wezwany jest, aby stać się świętym. (…) Wynika stąd przede wszystkim wielka potrzeba modlitwy w życiu kapłana, która płynie ze świętości Boga i zarazem jest odpowiedzią na tę świętość. Napisałem kiedyś: „Modlitwa tworzy kapłana i kapłan tworzy się poprzez modlitwę”. Tak, kapłan winien być przede wszystkim człowiekiem modlitwy, przekonanym, że czas przeznaczony na bliski kontakt z Bogiem jest czasem najlepiej wykorzystanym, ponieważ wspomaga nie tylko jego samego, ale i pracę apostolską. (….) Chrystus potrzebuje kapłanów świętych! Świat dzisiejszy woła o kapłanów świętych! Tylko kapłan święty może stać się w dzisiejszym, coraz bardziej zsekularyzowanym świecie przejrzystym świadkiem Chrystusa i Jego Ewangelii. Tylko w ten sposób kapłan może stawać się dla ludzi przewodnikiem i nauczycielem na drodze do świętości, a ludzie – zwłaszcza młodzi – na takiego przewodnika czekają.”

Dziękujmy Bogu za dar każdego kapłana, który z miłością spełnia misję Chrystusa. Prośmy Jezusa słowami św. Teresy od Dzieciątka Jezus o łaskę pełnych pokory i miłości, oddanych Bogu i ludziom duszpasterzy.

O Jezu, Wieczny Najwyższy Kapłanie, miej swoich kapłanów w opiece Twego Najświętszego Serca, gdzie nikt im nie może szkodzić.
Zachowaj nieskalane ich namaszczone dłonie, które codziennie dotykają Twojego świętego Ciała.
Zachowaj w czystości ich wargi, które są czerwone od Twojej Najdroższej Krwi.
Zachowaj w czystości i wolności od spraw ziemskich ich serca, naznaczone wzniosłym piętnem Twojego pełnego chwały kapłaństwa.
Pozwól im wzrastać w miłości i wierności Tobie i strzeż ich przed zakażeniem świata.
Daj im siłę przemiany chleba i wina, a także siłę przemiany serc.
Pobłogosław ich pracę bogactwem owoców i użycz im następnie korony wiecznego żywota. Amen.

Nie ustawajmy też w modlitwie błagalnej o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, bo żniwo wielkie, ale robotników mało. Wszystkim Kapłanom, w tym dniu szczególnym, z głębi serca życzymy powtarzając za św. Piotrem Apostołem : „Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu.” (1 P 5,8-9)

Z darem modlitwy,

s. Teresa Kalska CST

11-06-2021 Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – Światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów

W Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, w piątek po Oktawie Bożego Ciała, w tym roku 11.06.2021r., obchodzimy Światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów, który został zapoczątkowany przez Jana Pawła  II 23.VI.1995r. Od  tego czasu kontynuowany jest każdego roku.

Przywołajmy cenne słowa Jana Pawła II, skierowane do kapłanów: „Prezbiterzy są zatem powołani do przedłużania obecności Chrystusa, jedynego i Najwyższego Pasterza, poprzez naśladowanie Jego stylu życia i ukazywanie Go w sposób przejrzysty powierzonej im owczarni. Świadomość, że jest się kapłanem Jezusa Chrystusa, Głowy i Pasterza, pociąga za sobą wdzięczną i radosną myśl otrzymania od Jezusa Chrystusa szczególnej łaski: łaski wybrania przez Boga bez żadnych zasług na kapłana, aby być „żywym narzędziem” dzieła zbawienia. Ten wybór świadczy o miłości Jezusa Chrystusa wobec kapłana. Właśnie ta miłość, podobnie jak każda inna miłość, jeszcze usilniej domaga się wzajemności.

Dzień ten jest zaproszeniem skierowanym do kapłanów, aby na nowo przypatrzyli się swemu powołaniu, by trwali na modlitwie  przed Jezusem Eucharystycznym i uwielbiali Go za dar powołania kapłańskiego, składali Bogu  dziękczynienie za wszelkie łaski,  przepraszali za własne niewierności i prosili o łaskę gorliwej i świętej służby Bogu i ludziom. Życie ich wtedy będzie nieustannie ożywiane miłością Bożą i całkowicie nią przeniknięte.

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa jest to piękny czas podarowany przez Boga kapłanom, by mogli zanurzać się w Sercu Pana Jezusa, które jest Księgą Bożej Miłości  i kształtowali swoje serca w pokorze, dobroci, miłości  i cichości. Wsłuchajmy się sercem i umysłem w rozważania Lanspergiusa, kartuza z Kolonii, dotyczące Serca Jezusa: „To Jezus otworzył przed nami Serce, abyśmy mieli schronienie od pokus, pocieszenie w smutku, oparcie w próbach, bezpieczeństwo w obliczu zagrożeń i światło w wątpliwościach. Jakaż wielka, niezmierzona, nieopisana i niepojęta jest radość wybranych, którzy odczytują tę najdoskonalszą Księgę Serca Twojego o nieskończonej miłości, którą ich obdarzasz. Chodź! Powstań,(…)  mój gołąbku, połóż swe serce na ranie mojego boku; zakosztuj mojej niewypowiedzianej słodyczy i zaczerpnij z mojego serca uzdrawiającej mocy łaski.”

W tym szczególnym dniu, wciąż aktualne są słowa  św. Jana Pawła II : „Cały Kościół otrzymuje wielki dar – powołania kapłańskie i zakonne. W postawie wdzięczności winien go rozwijać, okazując mu szacunek, otaczając go modlitwą i życzliwością.

Dziękujmy Bogu za dar kapłanów, którzy są  szafarzami  łaski i zajmują    wyjątkowe miejsce w sercu  Kościoła. Są jedynymi, którzy mogą  udzielać Sakramentów i przemieniać chleb i wino w Ciało i Krew Pana Jezusa. Kapłani są sługami  Eucharystii, a Eucharystia to misterium miłości Pana Jezusa do każdego z nas. Poprzez posługę kapłańską otrzymujemy Bożą łaskę i  możemy zjednoczyć się z Chrystusem. Niejednokrotnie kapłańska droga jest bardzo trudna i wymaga ciągłego bycia przy Chrystusie, aby wypełnić przyjętą w sakramencie święceń kapłańskich misję. Szatan dąży do tego, aby ulegli zniechęceniu , osłabli w gorliwości, wierności i miłości do Jezusa, aby smutek wszedł w ich  serca.

Jeśli pragniemy mieć oddanych Bogu i ludziom , świętych i radosnych  kapłanów, to  polecajmy ich każdego dnia  w  pokornej i nieustannej modlitwie błagalnej Dobremu Bogu. Ofiarujmy w ich intencji Komunię Świętą , swoje wyrzeczenia , cierpienia i trudności. Ponadto zachęcamy do modlitwy do Matki Bożej kapłanów umieszczonej na naszej stronie. Kapłani poprzez dar naszej modlitwy staną się mocni duchowo, a my poprzez ich sakramentalną posługę,  złączeni z  Jezusem, pełni pokoju i radości.

Prośmy również  o  nowe  powołania do służby Bożej, bo „żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało.”(Łk 10,2)

Umiłowani kapłani,  w  tym najpiękniejszym dniu, z serca życzymy pełnego zawierzenia Bogu swojej służby. Niech nikt i nic nie odłączy Was od Miłości Chrystusa.

Z darem modlitwy i wdzięcznością,

S. Teresa Kalska, terezjanka