Aktualności / Zapytanie w sprawie utworzenia Instytutu Misji Świętej Teresy

Zapytanie w sprawie utworzenia Instytutu Misji Świętej Teresy

Misja Św. Teresy w Polsce ma już 21 lat. Nie jesteśmy zatem już bardzo młodym zrzeszeniem w Kościele. Mamy już pewne doświadczenie w realizacji własnego charyzmatu, czyli modlitwy za kapłanów i doświadczenie życia prowadzenia nas przez Boga małą drogą duchową św. Teresy z Lisieux. Kiedy ruch modlitewny ma już pewną historię mogą pojawić się nowe zagrożenia. Jednym z niebezpieczeństw jest stagnacja, „spoczęcie na laurach”. Dlatego też trzeba zawsze być otwartym na działanie Ducha Świętego, na wolę Bożą. Trzeba otwierać się na nowe wyzwania i znaki czasu. Oczywiście przy tym należy zawsze, jak w ogóle w życiu, zachować cnotę roztropności. Nie należy podejmować pochopnych decyzji.

Otwarcie na działanie Ducha Świętego związane jest, jak czytamy w Piśmie Świętym, z badaniem duchów: „Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga (…) Po tym poznajecie Ducha Bożego: każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga” (1J 4, 1-2). Chodzi najpierw o wiarę w Syna Bożego, który prawdziwie stał się człowiekiem. Z tą wiarą związane jest roztropne liczenie się z możliwościami i uwarunkowaniami natury ludzkiej przy podejmowaniu wszelkich decyzji życiowych. Ale jednocześnie w pierwszym rzędzie oparcie się na łasce Chrystusa obecnej w Jego mistycznym ciele, którym jest Kościół.

Rozeznawanie woli Bożej powinno dokonywać się zawsze we wspólnocie Kościoła – we wspólnocie wierzących w Chrystusa i w odpowiednim czasie powinno być przedstawione opinii hierarchii kościelnej. Dlatego przy podejmowaniu różnych dzieł w Misji Św. Teresy zawsze staram się zasięgać zdania wielu osób i działać wspólnotowo. Kapłan prowadzący ruch modlitewny nie posiada wszystkich charyzmatów, on jedynie ma kierować charyzmatami, umiejętnościami i darami Bożymi, które posiadają różne osoby we wspólnocie.

Kilkakrotnie w historii Misji Św. Teresy pojawiały się osoby, które chciały założyć, w ramach Misji Św. Teresy, jakąś wspólnotę życia konsekrowanego. Misja dojrzewa duchowo i znowu to pytanie się pojawiło. Ponadto pojawił się zamysł powstania dzieła miłosierdzia prowadzonego przez Misję św. Teresy, któremu taka wspólnota życia konsekrowanego mogłaby służyć. Zatem zdecydowałem się skierować do członków Misji Św. Teresy niniejsze zapytanie. Chciałbym zbadać, zaczerpnąć opinii na temat ewentualnego powstania przy Misji Św. Teresy Instytutu świeckiego.

Instytut świecki stanowi formę życia konsekrowanego dla osób żyjących w świecie (przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego dotyczące instytutów świeckich: kan. 710-730). Mogą być to osoby samotne, żyjące w rodzinach lub żyjące we wspólnocie życia braterskiego – we wspólnym domu. Chodzi o osoby pełnoletnie (powyżej 18 roku życia). Osoby takie żyjąc w świecie, mając normalną pracę zawodową, mieszkając najczęściej prywatnie, składają jednocześnie śluby tak, jak w zakonie: posłuszeństwa, czystości i ubóstwa. Oczywiście w ramach Instytutu posiadają one formację duchową określoną przez prawo kościelne. Szczegółowo jest to określone w statucie danego instytutu. Instytut może posiadać własny dom formacyjny, w który na stałe lub czasowo mieszka część jego członków.

Zwracam się z zapytaniem przede wszystkim do osób samotnych należących do Misji Św. Teresy, czy chciałyby zostać członkami Instytutu świeckiego, jeśli taki powstałby przy Misji Św. Teresy. Oczywiście osoby takie, zgodnie z charyzmatem Misji Św. Teresy, poświęciłyby swoje życie w modlitwie i ofierze duchowej za kapłanów i podążały duchowością małej drogi św. Teresy. Niektóre z nich prowadziłby dom miłosierdzia dla księży – wypoczynku i czasowego pobytu po trudnych doświadczeniach życiowych, przed powrotem do pracy kapłańskiej. Powstanie i prowadzenie takiego domu byłby najważniejszym celem powstającego Instytutu świeckiego. Osoby, które byłby zainteresowane wstąpieniem do takiego Instytutu świeckiego proszę o osobisty kontakt ze mną, Moderatorem Misji Św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Oczywiście pragnę też przyjąć opinie na ten temat innych osób należących do naszego ruchu modlitewnego, a szczególnie członków Sekretariatu Misji Św. Teresy.

Ks. Ludwik Nowakowski, 28 lutego 2017 roku.

kom. 504 787 901 , e-mail: ludwikn@misjateresy.pl

 « powrót